Warunki

WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Najemcą może być osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat lub osoba prawna. Kierowca musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać udokumentowane uprawnienia do kierowania Pojazdem od co najmniej jednego roku.

2. Najemca otrzymany samochód zobowiązuje się używać z należytą troską.

3. Nie ma możliwości odstąpienia przedmiotu umowy osobom trzecim (bez zgody wypożyczalni) pod rygorem pełnej odpowiedzialności materialnej z tytułu mogących powstać strat w przedmiocie umowy.

4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
b) zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów),
c) niepozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu
w czasie przebywania poza nim,
d) wykonywania obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności:
· sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego,
· kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
· kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia,
e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

5. W przypadku zamiaru przedłużenia okresu najmu pojazdu należy zgłosić to, nie później niż dobę przed wygaśnięciem umowy.

6. Nie zwrócenie pojazdu w terminie wynikającym z umowy będzie traktowane jako zabór z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

7. W przypadku awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić wypożyczalnie.

8. Najemca, który kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych bez ważnego prawa jazdy oraz gdy oddali się lub zbiegnie z miejsca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą w związku z tym szkodę.

9. W przypadku kolizji drogowej lub kradzieży auta najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia policji i wypożyczalni oraz do uzyskania dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody przez odpowiedni podmiot.

10. W przypadku kolizji drogowej najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wypożyczalni oraz do zabezpieczenia pojazdu przed mogącymi powstać dodatkowymi stratami.

11. Za uszkodzenia nie wynikające z normalnej eksploatacji pojazdu nie pokrywane przez ubezpieczenia OC lub AC najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy.

12. Za wszelkie naprawy i przeróbki wynajętego samochodu nie skonsultowane z wypożyczalnią jaki i ewentualne ich następstwa odpowiedzialność materialną ponosi najemca.

13. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu

14. Jeżeli samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od najemcy przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym o podobnym standardzie lub, w przypadku braku takiej możliwości, zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują najemcy inne roszczenia w stosunku do wypożyczalni spowodowane awarią

15. W szczególności zabrania się:
a) holowania innych pojazdów
b) przekraczania dopuszczalnej ładowności
c) palenia tytoniu w samochodzie

16. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:
a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku
b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

17. Płatność kartą płatniczą należy zgłaszać przy rezerwacji lub na jeden dzień przed odbiorem pojazdu

18. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabronione

19. W sprawach nie uregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikające z umowy najmu rozpatrywane są przez Sądy Powszechne właściwe przedmiotowo i miejscowo wynajmującemu.